Πρόταση για μελλοντική ανέγερση λαογραφικού μουσείου στον Παπάδο με πρότυπο τμήμα ύφανσης με παραδοσιακούς αργαλειούς

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12163
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Πρόταση για μελλοντική ανέγερση λαογραφικού μουσείου στον Παπάδο με πρότυπο τμήμα ύφανσης με παραδοσιακούς αργαλειούς

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Πρόταση χώρου.JPG
     Α.Δ.Α.: __________

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Από το πρακτικό της αριθ.2/2017 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου του Δήμου Λέσβου
     Αριθ. απόφασης 6/2017

     Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου του Δήμου Λέσβου συνήλθε σε σύσκεψη, σήμερα στις πέντε (05) του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 πμ, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου κατόπιν της από 02/31-03-2017 εγγράφου προσκλήσεως της προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 4 μέλη.
     Καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Λέσβου Ανδρόνικος Παναγιώτης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :1) Ζαχαρώ Πρωτούλη πρόεδρος 2) Αλεξάνδρου Δημήτριος 3) Βαμβουλής Στυλιανός 4)Μπάνης Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ :1) Βελισσαρίου Ευστράτιος

     Εισηγούμενη το 2° θέμα της ημερησίας διατάξεως η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας είπε ότι μετά από αίτημα του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παππάδου Γέρας «η Παραδοσή μας» προτείνει την ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του, καθώς και τη στέγαση του πρότυπου τμήματος ύφανσης με παραδοσιακούς αργαλειούς, εξαιτίας της αδυναμίας χώρου κάλυψης και έκθεσης νέων δωρεών στον ήδη υπάρχοντα χώρο του μουσείου.

     Προτείνεται λοιπόν:
1) Ως κατάλληλος χώρος για την ανέγερση αυτού του κτιρίου, ο χώρος του οικοπέδου μεταξύ του πολύϊατρείου και του Γυμνασίου-Λυκείου Παππάδου
2) Την αποστολή του αιτήματος στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου για την σύναψη μελετών
3) Την ένταξη σε πρόγραμμα ΥΠ.ΠΟ. του Δήμου ή ΕΣΠΑ που αφορά στα πολιτιστικά ,καθώς και την ένταξη του πρότυπου τμήματος ύφανσης με παραδοσιακούς αργαλειούς
     Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 95-100 του Ν. 3464/2006 και τις διατάξεις των άρθρων 80 και 83 του Ν. 3852/2010

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Συμφωνεί με την εισήγηση της Προέδρου και προτείνει την διαβίβαση του αιτήματος στους αρμόδιους φορείς προς ενημέρωση τους, αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες τους για την διεκπεραίωση του θέματος.

     Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται.
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση