Αίτημα προς Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τα προβλήματα τού δικτύου ύδρευσης

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12143
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Αίτημα προς Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τα προβλήματα τού δικτύου ύδρευσης

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

ΔΕΥΑΛ-.jpg
ΔΕΥΑΛ-.jpg (5.38 KiB) Προβλήθηκε 9706 φορές
     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της αριθ. 7/2015 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου Λέσβου

     Αριθ. απόφασης 25/2015

     Περίληψη

     Αίτημα προς ΔΕΥΑΛ για τα προβλήματα του δικτύου ύδρευσης

     Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου Λέσβου συνήλθε σε σύσκεψη, σήμερα στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μμ , το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου κατόπιν της από 122/18-09-2015 εγγράφου προσκλήσεως της προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 5 μέλη.
Καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Λέσβου Ανδρόνικος Παναγιώτης.

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Ζαχαρώ Πρωτούλη πρόεδρος 2) Αλεξάνδρου Δημήτριος 3) Βελισσαρίου Ευστράτιος 4) Μπάνης Γεώργιος 5) Βαμβουλής Στυλιανός.

     ΑΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΝΕΝΑΣ

     Εισηγούμενη το θέμα της ημερησίας διάταξης η πρόεδρος είπε τα εξής: Σας ενημερώνω ότι, σχετικά με το από τις 27/08/2015 με αρ. πρωτ. 121 αίτημα προς ΔΕΥΑΛ για έλεγχο και αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης ζητάμε ξανά τη μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας για την αποκατάσταση των προβλημάτων και συγκεκριμένα των εξής:.

     1) Τοποθέτηση χλωριωτών στις πέντε (5) γεωτρήσεις που υδρεύουν τον Παπάδο
     2) Λειτουργικότητα συστήματος χλωρίωσης στη δεξαμενή
     3) Έλεγχος της ποιότητας του νερού και παράλληλα ενημέρωσή μας
     4) Έλεγχος του δικτύου για τυχόν διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο
     5) Έλεγχος πυροσβεστικών κρουνών και αποκατάσταση της λειτουργίας τους

     Προτείνω λοιπόν την αποστολή του αιτήματος στη ΔΕΥΑΛ για τον έλεγχο και
αποκατάσταση των προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥ

      Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των αρθ.95- 100 του Ν. 3463/06, του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει το αίτημα και συμφωνεί με την εισήγηση της Προέδρου για την αποστολή του στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., έτσι ώστε να λάβει γνώση η αρμόδια υπηρεσία και να προβεί στις ανάλογες ενέργειες.
Δίκτυο Ύδρευσης.jpg
================================================================================

      Η παραπάνω ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση τού Συμβουλίου τής Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου,
υποβλήθηκε στον Δήμαρχο Λέσβου και τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ και κοινοποιήθηκε στον Αντιδήμαρχο
Γέρας,
με το αριθμό πρωτ. 62495 /7-10-2015, προκειμένου να λάβουν γνώση για τις παρα-
πέρα ενέργειές τους.
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση