Δ. Ε. Γέρας | Ο. Ε. Υ.

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12125
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Δ. Ε. Γέρας | Ο. Ε. Υ.

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

      Π. Δ. 395 / 21-2-2012

      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Aριθμ. αποφ. 20592 / 6524 / 7.1.2012
      Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
      του Δήμου Λέσβου.

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfVi ... WN1XYU5Ti4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
      ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ

1) Γραφείο ΚΕΠ 71 Δημοτικής Ενότητας Γέρας
2) Γραφείο Διοίκησης, Διεκπεραίωσης και Εξυπηρέτη−
σης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής
Ενότητας
3) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
4) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
5) Γραφείο Συντήρησης έργων και Έργων Αυτεπιστα−
σίας
6) Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
7) Γραφείο Τουρισμού
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7754

     Άρθρο 26

     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣ

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων
που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γέρας
είναι οι εξής:

     Α. Γραφείο ΚΕΠ 71 Δημοτικής Ενότητας Γέρας

1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρε−
σίες.
2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραί−
ωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου,
ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα
αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρό−
σφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων
των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τε−
λικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και
μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με
αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμ−
φωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση
εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία
από την δράση του ΚΕΠ.
7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του
προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών
σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η
διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες
του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί
τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των
νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετι−
κά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών.

      Β. Γραφείο διοίκησης, διεκπεραίωσης και Εξυπηρέτη−
σης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δη−
μοτικής Ενότητας

1. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη
προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες
της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
2. Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη
προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας και
των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής
ενότητας.
3. Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρ−
μογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της
δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια−
τάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση
υπερωριών κ.λπ.).
4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις με−
ταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσί−
ες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές
τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές
υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή
των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών.
5. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του
προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
6. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου της δημοτικής ενότητας και των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας.
7. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές
υπηρεσίες.
8. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες,
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια
για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποι−
ονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
9. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρε−
σίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους
πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πο−
λίτες.
10. Μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπι−
κής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς
και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
11. Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το
Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία
περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
12. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών του Δήμου.
13. Μεριμνά για την χορήγηση των αδειών καταστη−
μάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου στην
περιοχή της δημοτικής ενότητας. Οι άδειες αυτές αφο−
ρούν ιδίως τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις αρμο−
διότητες του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονο−
μικού Ενδιαφέροντος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
14. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω
άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση
άδειας, επιβολή προστίμων.
Στέλιος Ε. Παππάς
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12125
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Re: Δ. Ε. Γέρας | Ο. Ε. Υ.

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7755

      Γ. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέ−
σων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών
καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας
και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνι−
κών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και
οδηγίες.
3. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ−
κλωσης για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας,
παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανά−
λωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης
βλαβών κ.λπ.).
4. Κάνει προτάσεις προς την Τεχνική Υπηρεσία για
την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αρμοδιότητα της
Δημοτικής Ενότητας.
5. Ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για περιπτώσεις
που χρειάζονται άμεση επέμβαση σε επείγοντα περι−
στατικά καθώς και για την συντήρηση και αποκατάστα−
ση βλαβών των υποδομών που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
6. Καταγράφει και ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία
για αιτήματα των δημοτών που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
7. Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ−
κλωσης για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας,
παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανά−
λωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης
βλαβών κ.λπ.).
8. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοπο−
θέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης,
σύμφωνα πάντα με εγκεκριμένη μελέτη χωροθέτησης.

      Δ. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

1. Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και
ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις
σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες
οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης
διενεργεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για όλα
τα οικονομικά θέματα σε συνεργασία από τη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών.

      Ε. Γραφείο Συντήρησης Έργων και Έργων Αυτεπιστα−
σίας

1. Επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων αρμοδι−
ότητας του Δήμου που εκτελούνται με αυτεπιστασία
στην περιοχή της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα τοπικά σχετικά
συνεργεία του Δήμου.
3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση
των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού
που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
4. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου
επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών
εκτός προγράμματος.
5. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την
καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δη−
μοτικής ενότητας.

      ΣΤ. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας

1. Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνο−
μικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις
οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες
(περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κ.λπ.) σύμφωνα με το αντι−
κείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς
κανονισμούς.
3. Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για
τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολο−
γεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των
πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυ−
νομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και
συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και
αποφάσεων λαμβάνονται.
5. Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασι−
ών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που
χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

      Ζ. Γραφείο Τουρισμού

1. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/
πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
2. Τηρεί Μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφι−
στάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του
Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις,
τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονο−
μικά στοιχεία κ.λπ.).
3. Εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του
Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιο−
χή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών
υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγ−
γελματικούς φορείς της περιοχής.
4. Συνεργάζεται με τοπικούς αρμόδιους φορείς τουρι−
σμού, ενώσεις ξενοδόχων κ.α. επαγγελματικών φορέων
καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιεί−
ται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημά−
των του τομέα και για την βελτίωση των παρεχόμενων
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση