Πρακτικό 2/11 απόφαση 4/11 Κ Σ ΠεράματοςΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απάντηση
ΚΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 05, 2011 12:13 pm

Πρακτικό 2/11 απόφαση 4/11 Κ Σ ΠεράματοςΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Δημοσίευση από ΚΙΜΩΝΑΣ »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2 / 2011.
Στο Πέραμα Λέσβου σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 18.00 ,στο γραφείο της Κοινότητας Περάματος,συνήρθε σε συνεδρίαση του κοινοτικό συμβούλιο,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συνεχής απασχόληση δύο δημοτικών υπαλλήλων στην κοινότητά μας.
2. Μίσθωση αίθουσας για κάλυψη αναγκών της κοινότητας.
3. Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
4. Προτάσεις για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα θέματα :
 Κανονισμού καθαριότητας.
 Απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων-μηχανημάτων.
 Αθλητικών χώρων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1,- Κίμων Γ Χρυσίδης 1.- Ελένη Βαστιάνου
2.- Μιχαήλ Καραντώνης
Στη συνεδρίαση παρέστη ως πρακτικογράφος ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ευστράτιος Τσίχλας της Δ Ε Γέρας.
2Ο ΘΕΜΑ.
Εισήγηση προέδρου.
<< Για την εύρυθμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κοινότητάς μας ,όπως η δανιστική βιβλιοθήκη,οι λαϊκές συνελεύσεις,η στέγαση και αποθήκευση υλικών της ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών κ.λ.π.και λόγω έλλειψης διαθέσιμου κοινοτικού χώρου ,προτείνω τη μίσθωση αίθουσας τουλάχιστον 50 τ.μ.που θα καλύψει το υπάρχον κενό >>.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΌΣ 4/2011.
<<Το κοινοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στη δημοτική αρχή,
τη μίσθωση αίθουσας τουλάχιστον 50 τ.μ.για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητάς μας σε θέματα λειτουργίας των θεσμών της Τ.Α.( Συμβούλια,συνελεύσεις,δανιστική βιβλιοθήκη,στέγαση εθελοντικων ομάδων,κ.λ.π.λόγω παντελούς έλλειψης διαθέσιμου χώρου .>>.
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το παρό το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κϊμων Γ Χρυσίδης. Μιχαήλ Καραντώνης

Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 17-2-2011


Κιμων Γ Χρυσίδης
Πρόεδρος Τοπ.Κοινότητς
Απάντηση