Ν. 3852 / 2010, Άρθρο 88

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12143
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Ν. 3852 / 2010, Άρθρο 88

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Καλλικράτης.jpg
Καλλικράτης.jpg (14.08 KiB) Προβλήθηκε 9473 φορές
     Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ A 87/ 07.06.2010
     ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

     Άρθρο 88

     Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και
δημοτικής κοινότητας


1. Το συμβούλιο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του
υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς
και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δημοτι-
κής κοινότητας.

2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με
γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέ-
ρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση
δημοσιεύεται στο γραφείο της τοπικής ή δημοτικής κοι-
νότητας, και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) του-
λάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζε-
ται για τη συνεδρίαση.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνε-
δρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το
συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

4. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει,
με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρο-
νται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν
συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβού-
λιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου
πλειοψηφήσαντος συμβούλου.

5. Αν ο πρόεδρος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή
δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των προη-
γούμενων παραγράφων να συγκαλέσει το συμβούλιο,
μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής
να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα
κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφω-
να με το άρθρο 234 του παρόντος.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfVi ... twf-vapLyD
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση