Απόφαση για το διαδικτυακό όνομα τού ιστοχώρου τής Δ. Ε. Γέρας

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 11295
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Απόφαση για το διαδικτυακό όνομα τού ιστοχώρου τής Δ. Ε. Γέρας

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς » Κυρ Μάιος 24, 2015 12:36 pm

     13η/11-5-2015
     Τακτής Συνεδρίασης τού Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

      Περίληψη 4ου Θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση πληρωμής ετήσιας συνδρομής τελών κατοχής ανανέωσης για το
διαδικτυακό όνομα ιστοχώρου http://www.gera.gr

===================================================================

      Ομόφωνα εγκρίθηκε η πληρωμή ετήσιας συνδρομής τελών
κατοχής ανανέωσης για το διαδικτυακό όνομα ιστοχώρου: http://www.gera.gr

     Απόσπασμα Πρακτικού 13ης Συνεδρίασης / ΑΠΟΦΑΣΗ: 337η / 4ο θέμα / 11-5-2015
     Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/05/2015

     ΑΔΑ: ΒΖΤΤΩΛΦ-ΩΑ0 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... %A9%CE%910
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Στέλιος Ε. Παππάς την Δευ Μάιος 25, 2015 12:21 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Στέλιος Ε. Παππάς

Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 11295
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Re: Σχετικό δημοσίευμα

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς » Δευ Μάιος 25, 2015 12:15 pm

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
     11/2004
     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρας

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 138/2004
     ΘΕΜΑ : «Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου Δήμου Γέρας», προϋπολογισμού 27.292,50 € »

     Σήμερα την 1η Νοεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα του Δήμου, ύστερα από την υπ' αριθ. πρόσκληση 4681/20-10-2004 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα-Π.Δ. 410/1995.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 17.
Στο συγκεκριμένο θέμα δεν παρέστη ο Δήμαρχος Γέρας Σωτήριος Ζαμτράκης για προσωπικούς του λόγους.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευστράτιος Ραχάνης, Πρόεδρος
2. Παράσχος Μανούσος, Αντιδήμαρχος
3. Βλάσιος Βερβέρης
4. Ερμόλαος Νείρος
5. Κωνσταντίνος Λημναίος
6. Γεώργιος Μπάνης
7. Κωνσταντίνος Φαϊδάς
8. Κίμων Χρυσίδης
9. Παναγιώτης Χατζηβασιλείου
10. Κωνσταντίνος Σιμιτζής
11. Παναγιώτης Ζορμπάς
12. Ευστράτιος Καραγεωργίου
13. Νικόλαος Ψωμάς
14. Παναγιώτης Αξιώτης
15. Παναγιώτης Πελεκάνος
16. Ευστράτιος Βάρκας
17. Παναγιώτης Πατσέλλης


ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τσουπής
2. Κωνσταντία Ραχάνη-Μανούσου
3. Παναγιώτης Πλέλλης
4. Παναγιώτης Γιαννίκος


     Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημήτριος Παπάζογλου, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Γέρας για την τήρηση των πρακτικών των Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Αντιδήμαρχο ο οποίος είπε: «Με το 232211/2531/5-2-2004 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας έγινε η προέγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ» στο Μέτρο 7.9 του Άξονα 7 (ΟΠΑΑΧ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου» 2000-2006 με προϋπολογισμό 77.250,00 €, από τα οποία 54.075,00 € είναι δημόσια δαπάνη και 23.175,00 € συμμετοχή του Δήμου. Το ποσό του ΦΠΑ το οποίο ανέρχεται σε 10.042,50 € θα βαρύνει τον Δήμο Γέρας.
Το έργο συνίσταται στις εξής εργασίες:
• Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού (CD κλπ) 45.000,00 €.
• Καταχωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς και ΜΜΕ 15.000,00 €.
• Δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων 27.292,50 €.

     Για την εργασία «Δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων» συντάχθηκε μελέτη με τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου Δήμου Γέρας», προϋπολογισμού 27.292,50 € από υπάλληλο του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.3146/2003 και το άρθρο 22 του Ν.3274/2004. Θα πρέπει με την παρούσα απόφαση μας να προβούμε στην έγκριση της μελέτης.»

     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και των υπολοίπων ομιλητών, μετά από διαλογική συζήτηση (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και σύμφωνα:
1. με τις διατάξεις των άρθρων 106 ,108 του Δ.Κ.Κ του ΠΔ 410/95,
2. με τις διατάξεις του Ν.3146/2003
3. με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3274/2004,

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

• Εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Δημιουργία ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου Δήμου Γέρας», προϋπολογισμού 27.292,50 €.
• Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
• Το καθαρό ποσό του έργου θα καλυφθούν κατά 30% ήτοι ποσό 7.245,90€ από πιστώσεις του Δήμου Γέρας και κατά 70% ήτοι ποσό 16.907,10€ από πιστώσεις ΟΠΑΑΧ Υπουργείου Γεωργίας (Ιδιωτικά έργα Μέτρο 7.9.3.). Το ποσό του ΦΠΑ ήτοι 3.139,50 € θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Γέρας.


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Στέλιος Ε. Παππάς

Απάντηση