Σελίδα 1 από 1

Μελέτη βελτίωση δικτύων αποχέτευσης διάθεσης λυμάτων - Μ.Π.Ε. περιοχή Γέρας

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 4:42 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      9ος Λογ/σμός (ΣΑΤΑ)

      Αρ. πρωτ. 12686 / 3-3-2015 | ΑΑΥ 374 - 12/2/2015 (03/03/2015) | ΑΔΑ: 6ΗΑΣΩΛΦ-ΡΛΝ


      «Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ EURO
και ΔΩΔΕΚΑ Λεπτά ( 54.531,12 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Α.Ε. 25.7412.0010 οικ. έτους 2015 για την ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΣ- 9ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ).»

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%9B%CE%9D

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

      Απευθείας ανάθεση κλάδεμα υψηλών δένδρων

     Απόφαση Δημάρχου αριθμ. 237/2015 (03/03/2015) |ΑΔΑ: 7ΡΕ6ΩΛΦ-Ψ2Κ

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... %A82%CE%9A

Re: Σχετικό δημοσίευμα

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 4:45 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής τού έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στα “Πεύκαρα''

      05/03/2015 | ΑΔΑ: 7Ρ6ΥΩΛΦ-82Β

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... 6-82%CE%92

Re:- Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 4:46 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     05/03/2015 | ΑΔΑ: 78ΡΣΩΛΦ-1ΟΨ

      [...] «Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO ( 20.000,00 ),
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7333.0047 οικ. έτους 2015 για τις
Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου
στη Δ. Ε. Γέρας» [...] https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... E%9F%CE%A8


]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

     Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και τριτων (ΠΟΕ)

      - ΣΧΕΤ:Η ΑΡ.142/2015ΑΔΣ | ΑΔΑ: 60ΡΤΩΛΦ-ΛΜΔ

      Αρ. πρωτ. 13513 / 06/03/2015

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%9C%CE%94


===============================================================================
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     Αποφάσεις Φεβρουαρίου 2015 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=24&t=7198