Σελίδα 1 από 1

Αποφάσεις Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 4:15 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      Καταβολή Τριακοσίων χιλιάδων ( 300.000,00 ) €, για έξοδα κίνησης
στους Προέδρους τών Τοπικών και Δημοτικών Ενοτήτων τού Δήμου Λέσβου

      12/02/2015 | ΑΔΑ: ΩΡ5ΚΩΛΦ-ΠΧΗ

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... E%A7%CE%97


==================================================================

      Υπ' Αριθμ. 81/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής"Σύσταση και
     Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής Ετους 2015
     στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες τού Δήμου Λέσβου".

      6/10-2-2015 Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής | Αρ. Απόφασης : 81/2015 (12/02/2015)

      ΑΔΑ: Ω42ΘΩΛΦ-ΟΞΧ | https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... E%9E%CE%A7


===================================================================


      - Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγ. Βαλεντίνου

      3 / 118/ 48 / 02-02-2015 (11/02/2015) | ΑΔΑ: ΩΡΝ9ΩΛΦ-ΝΓΦ

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... E%93%CE%A6

Re: Σχετικό δημοσίευμα

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 4:16 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
καθώς και αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

      «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου».

      33 / 753 / 13 ε / 15-12-2014 (18-12-2015) | ΑΔΑ: 62ΤΠΩΛΦ-ΜΦΦ

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%A6%CE%A6