Σελίδα 1 από 1

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ. Ε. Γέρας - Πράσινο

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 25, 2015 10:34 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      14-01-2015 | ΑΔΑ: Β5Α6ΩΛΦ-Μ05

      Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1544 | Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 14 - 7/1/2015

      « […] Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO (7.000,00),
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Α.Ε. 35.6641.0011 οικ. Έτους 2015 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ. […]»

      https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0