Σελίδα 1 από 1

Προειδοποίηση δήμων: Φυλάκιση & πρόστιμο για όσους δεν καθαρίζουν οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους

Δημοσιεύτηκε: Τετ Απρ 14, 2021 12:02 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     • 12 Απριλίου 2021

     Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους υπενθυμίζουν
ο ένας μετά τον άλλο οι δήμοι στους δημότες τους.
Προειδοποίηση.jpg
     Τονίζουν, δε, ότι σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητι-
κές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ.
β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα.

     Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.26 του Ν.3852/
2010 («Καλλικράτης»): [...]

     Φυλάκισης έως τριών μηνών

     Διαβάστε τη συνέχεια: ΕΔΩ